Utegruppa

 

Blåbærgrenda barnehage har egne utegrupper tre dager pr. uke. Disse er rullerende, og er et tilbud til de tre eldste årskullene i barnehagen. Gruppene deles på tvers av alder. Barna tilhører samme gruppe gjennom hele barnehageåret, dette bygger gode relasjoner, skaper samhold og tilhørighet på tvers av alder. Tilbudet gis tirsdager, onsdager og torsdager. 

 

Vi bruker skogen og nærmiljøet rundt barnehagen som leke- og læringsarena. Dette betyr gode opplevelser, og praktiske erfaringer både for små og for store.

 

Argumentene for å ta i bruk naturen som arena for læring, fysisk aktivitet og naturopplevelser er mange:

- Varierte læringengsarenaer er motiverende, skaper god trivsel og gir bedre tilrettelegging for læring

- Vi vet at opphold i naturen gjør barna mer harmoniske, de har færre konflikter og bedre motorikk

- Fysisk aktivitet i friluftsområder gjennom oppveksten bidrar ofte til å forebygge både psykiske og fysiske helseproblemer

 

Rammeplanen sier at barnehagen skal tilrettelegge for at barna opplever trivsel, glede og mestring ved allsidig bevegelseserfaringer året rundt. Vi skal bidra til videreutvikling av motoriske ferdigheter, kroppsbeherkselse og koordinasjon. I tillegg skal barna få erfaringer i å vurdere og mester risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer. Dette tilrettelegges ved bruk av hinderløyper, klatring, balansetrening og ferdsel i ulent terreng.

 

Rammeplanen sier også at barnehagen skal vidra til at barna får oppleve og utforske naturen og naturens mangfold:

- Få gode opplevelser med friluftsliv året rundt

- Oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomener og fysiske lover

- Få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lære av naturen og utvikle respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.

- Få kunnskap om dyr og dyreliv

- Lage konstruksjoner av ulike materialer og utforske muligheter som ligger i redskaper og teknologi

 

Målet vårt ved å ha diusse utegruppene er at barna får gode naturopplevelser som kan ha vesentlig betydning for deres verdisyn, holdninger og atferd senere i livet. Gode opplevelser og en følelse av tilhørighet i naturen danner grunnlaget for gode natur- og miljøvernholdninger. Å bli glad i fysisk aktivitet virker positivt inn på språkliger ferdigheter, arbeidshukommelse, logisk tekning og problemløsning.