PEDAGOGIKK OG PRAKSIS

" Barndommen har en egen verdi, den kommer ikke tilbake"

Barnehagens formål er å gi barna et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og med voksne. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barna til å utvikle toleranse og til å ha omsorg for andre. Vi vektlegger helhetlig tenkning, slik at barna blir godt kjent på tvers av avdelingstilhørighet. Inndeling i smågrupper er et viktig tiltak mht. dette.

 

Tid og Omsorg er et av våre motto, og vi ser det som viktig å sette av nok tid til barnas lek. Gjennom leken gjør barna erfaringer som videre gir læring og utvikling. Vi vektlegger også anerkjennende kommunikasjon. De voksne skal være lyttende, gi oppmerksomhet, bry seg om og ta vare på hvert enkelt barn, deres ønsker og behov.

 

Vi har tro på barnets utvikling kan ses på som en pyramide, hvor oppnåelse av neste trinn bygger på foregående erfaringer og kunnskaper: • Få og gi omsorg, trygghet og kjærlighet. • Oppleve utvikling og aktivitet. • Få og gi vennskap. • Få og gi anerkjennelse, selvtillit, styrke vår identitet. • Jobbe mot mål, tro på en god framtid. • Yte til fellesskapet, samarbeide i nærmiljøet og globalt. • Livsglede. • Ta ansvar for oss selv og andre.

 

Rammeplanen skisserer ulike fagområder som barn skal få erfaringer med og kunnskaper om i løpet av barnehagetiden.

 

Disse fagområdene er: • Kommunikasjon, språk og tekst • Kropp, bevegelse, mat og helse • Kunst, kultur og kreativitet • Natur, miljø og teknologi • Etikk, religion og filosofi • Nærmiljø og samfunn • Antall, rom og form.

 

Vi er spesielt opptatt av språkstimulering. Mange barn er lite språklig bevisste, noe forskning viser kan ha en sammenheng med lese-og skrivevansker senere i livet. De ferdigheter som trenes ved språkleker er en forutsetning for å kunne knekke lesekoden senere. Vi har derfor stort fokus på aktiviteter som setter fokus på stimulering av talespråket. Selv om opplegget rundt språkstimulering har et opplæringsformål skal arbeidet med dette gi rom for å tulle, tøyse og å le underveis

 

Vi er også opptatt av nerkjennende kommunikasjon og relasjonskompetanse. Barn må møte anerkjennende kommunikasjon fra de voksne. Det er viktig at vi hører etter når barnet snakker, og at vi tar oss tid til å svare på en ordentlig måte. Barn trenger veiledning og forklaringer. Det er viktig å vise barna at vi er engasjert og opptatt av dem. Anerkjennende kommunikasjon og oppmerksomhet er med på å gi barna et positivt selvbilde.

 

Det er ikke til å komme fra at en stor del av barnehagedagen (spesielt hos de minste barna) blir fylt av det vi kaller gjennomgående innhold (bleieskift, garderobe, måltider, hviling/soving etc). Vi ser det derfor som viktig å være bevisst på hvordan vi kan bruke disse stundene pedagogisk, og vi foretar jevnlige vurderinger over dagsrytme, organisering og hvordan disse stundene fortoner seg både for barna og for de ansatte.

 

Rammeplanen sier at leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og at lekens egenverdi skal anerkjennes. Det er derfor viktig for oss å gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal ha en sentral rolle, og vi skal bidra til at alle barn opplever glede og utvikling gjennom leken. I praksis betyr dette at vi skal legge til rette for gode og varierte lekmuligheter og opplevelser, både ute og inne. Personalet skal være tilstedeværende og bidra til at det skapes et inkluderende miljø. Personalet skal også gi støtte og veiledning i leken slik at alle opplever mestring i leken.