VEDTEKTER OG PLANVERK

Årsplan for barnehageåret 2024-2025

Årsplanen er klar! Sjekk her! 

 

Årsplan

 

Vedtekter

Vedtekter

 

Betalingssatser:


Foreldrekontingent:

Barnehagen tilbyr kun 100% plasser. Deltidsplass tilbys kun i ekstaordninære tilfeller,
og etter spesiell avtale med barnehageleder.
Foreldrebetaling er kr 2000,- pr. mnd +
490,- pr. mnd i kostpenger. 

 

- Det betaler for 11 måneder pr.år. 
- Det gis 30% søskenmoderajson for 2.barnet og betalingsfritak for 3.barnet eller flere (obs! det gis kun søskenmoderajson på
   kontigenten, ikke på deltidsplasstillegg eller kostpenger) 
- Foreldrekontingenten forfaller forskuddsvis den 1. hver måned. 
- Foreldrekontigent, kostpenger og eventuelt deltilsplasstillegg betales samlet hver måned.